El 49,3% dels usuaris del programa Reinicia’t han tornat a emprendre o s’han recol·locat laboralment

  • Els professionals del Reinicia’t han pogut ajudar a 52 empresaris a reflotar la seva empresa durant l’any de desenvolupament del programa-pilot.
  • Les entitats promotores del Reinicia’t insisteixen al Govern l’establiment d’un mecanisme similar als límits a l’embargament dels sous que estableix la Llei d’Enjudiciament Civil però en relació als beneficis de l’empresa.

El Reinicia’t, promogut pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, està impulsat per la patronal Cecot, la Fundació PIMEC, la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC) i la Federació de Treballadors Autònoms Dependents (FS TRADE-CCOO), ha incidit en ajudar les persones empresàries o autònomes que han hagut de viure una experiència empresarial fallida.

Barcelona, 27 de setembre de 2012. El mes de gener va tenir lloc l’acte de cloenda del programa Reinicia’t. Torna a emprendre a l’auditori del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu d’aquell acte va ser el de fer balanç públic d’un any de programa-pilot, tot i que, com es va anunciar, les dades definitives s’havien de quantificar a finals del primer semestre d’enguany, quan alguns dels processos de recol·locació o de creació d’empresa iniciats a finals de l’any passat, s’haguessin materialitzat.

El balanç del projecte ha estat positiu a tots els efectes ja que el 49,3% de les persones que l’han realitzat han iniciat nova activitat (9%), han creat una empresa (6%), han reflotat l’empresa (25%), o bé han estat recol·locats professionalment (9%). Al mes de gener aquest percentatge era del 29%.

El programa Reinicia’t. Torna a emprendre es va posar en marxa a l’any 2011 amb l’objectiu de donar suport a persones que, donades d’alta com a autònomes o empresàries, s’haguessin vist obligades a tancar el negoci o estiguessin en situació de tancament imminent i que volguessin tornar a emprendre una activitat empresarial i un negoci per compte propi. Un segon objectiu del programa ha estat el de promoure que part de l’èxit radica en la superació i perseverança davant del fracàs. 

Propostes polítiques

Des de les organitzacions promotores s’insisteix en la necessitat d’ajudar aquest col·lectiu a acceptar la nova situació en la que es troben i donar-los el suport i els recursos necessaris per tornar a emprendre o bé afavorir la seva reinserció en el món del treball. Són persones que ja han emprès i no es pot perdre l’oportunitat que tornin a fer-ho.

En aquest sentit, com a resultat d’un any de programa, la patronal Cecot, Fundació PIMEC, CTAC i FS-TRADE han elaborat un document de conclusions, recomanacions i propostes polítiques que ja s´han lliurat al Departament d’Empresa i Ocupació per tal de reactivar i incidir en aquells aspectes que poden ajudar a millorar la generació de teixit empresarial i ocupació. Entre les recomanacions, les entitats proposen la creació d’un Registre Públic on hi consti el patrimoni que la persona emprenedora (empresari/ària) exposa i afecta al seu negoci, i que sigui només aquest patrimoni el que estigui afectat per les responsabilitats derivades del decurs del negoci. Amb això s’aconseguiria resoldre dos aspectes detectats durant el programa Reinicia’t: d’una banda, limitar la responsabilitat al patrimoni afecte a l’activitat, i de l’altra que aquest patrimoni sigui públic i tothom qui el vulgui consultar pugui saber el seu nivell de solvència i la seva aposta envers el negoci.

Una altra de les recomanacions fa referència a l’embargament dels bens de la persona empresària. De la mateixa forma que la llei d’Enjudiciament Civil estableix uns límits a l’embargament dels sous, a criteri de les entitats promotores caldria establir un mecanisme similar en relació als beneficis de l’empresa.

Moltes persones acaben iniciant una activitat, treballant pel seu compte, però o bé no s’han donat d’alta a la Seguretat Social o ni tan sols a l’IAE perquè es troben amb un nivell de deutes alt, perquè els ingressos o vendes són molt baixos o perquè no tenen possibilitat d’accés a finançament. Aquest és un dels motius pel qual les entitats impulsores del Reinicia’t, proposen al Govern que estableixi mecanismes que permetin a aquestes persones tornar als circuits de legalitat establerts.

Resultats obtinguts

Durant el temps de programa, incloent-hi el primer semestre de 2012, els tècnics i assessors de Reinicia’t han atès 211 persones empresàries, més de l’objectiu marcat per les organitzacions, que han hagut de tancar la seva empresa o bé que estava en fase de tancament. Aquestes persones han rebut assessorament psicològic (54%), jurídic i econòmic (70%), així com formació o sessions de coaching que els permet recuperar l’autoestima, tenir més confiança, facilitar-los la reorientació professional i l’ajuda necessària per tornar a emprendre una nova activitat empresarial o bé incorporar-se al mercat de treball. En aquest sentit, un 37% dels usuaris ha rebut l’assessorament per tornar a emprendre i un 21% han rebut assessorament per recol·locar-se per compte aliena.

De la gestió realitzada, se’n desprenen resultats que les entitats consideren positius com ara el fet d’haver pogut ajudar a reactivar un 24,62% de les persones emprenedores que es trobaven amb greus dificultats quan van entrar al programa. Un 42’3% dels usuaris que es van assessorar per tornar a emprendre, ha creat una empresa o ha iniciat de nou l’activitat i un 43,18% d’usuaris que han rebut assessorament per recol·locar-se, s’han recol·locat al mercat de treball.

Del total de persones usuàries del programa, un 80% no ha abandonat el programa i se’ls ha fet seguiment i acompanyament durant tot el procés.

Pel que fa al perfil d’usuaris, es tracta majoritàriament d’homes (65%), entre 45 i 54 anys (43%), el 32% dels quals té estudis postsecundaris i el 28% estudis superiors. El 53% dels usuaris continua en actiu per compte propi, amb forma fiscal d’empresari individual (40%), amb una experiència com a autònom superior a 5 anys (72%).

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu donen suport al Programa Reinicia’t. Torna a emprendre.

– Descarregueu-vos aquí el balanç de resultats complert.

– Descarregueu-vos aquí el document de Conclusions, recomanacions i propostes polítiques.

El 29% d’usuaris del Reinicia’t han creat un empresa o s´han recol.locat en un any

El 29% d’usuaris del Reinicia’t. Torna a emprendre, han creat una empresa, han iniciat una activitat o s´han recol.locat durant aquest el primer any de posada en marxa del programa. El Reinicia’t, promogut pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, és una iniciativa impulsada per la patronal Cecot, la Fundació PIMEC, la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC) i la Federació de Treballadors Autònoms Dependents (FS TRADE-CCOO). El programa es va posar en marxa el mes de maig de l’any 2011 amb l’objectiu de donar suport a persones que, donades d’alta com a autònomes o empresàries, s’haguessin vist obligades a tancar el negoci o estiguessin en situació de tancament imminent i que volguessin tornar a emprendre una activitat empresarial i un negoci per compte propi. Un segon objectiu del programa ha estat el de promoure que part de l’èxit radica en la superació i perseverança davant del fracàs.

Des de les organitzacions promotores s’insisteix en la necessitat d’ajudar aquest col·lectiu a acceptar la nova situació en la que es troben i donar-los el suport i els recursos necessaris per tornar a emprendre o bé afavorir la seva reinserció en el món del treball. Són persones que ja han emprès i no es pot perdre l’oportunitat que tornin a fer-ho.

En aquest sentit, com a resultat d’un any de programa, Cecot, Fundació PIMEC, CTAC i FS-TRADE han elaborat un document de conclusions, recomanacions i propostes polítiques que han lliurat al Departament d’Empresa i Ocupació per tal de reactivar i incidir en aquells aspectes que poden ajudar a millorar la generació de teixit empresarial i ocupació. Entre les recomanacions, les entitats proposen la creació d’un Registre Públic on hi consti el patrimoni que la persona emprenedora (empresari/ària) exposa i afecta al seu negoci, i que sigui només aquest patrimoni el que estigui afectat per les responsabilitats derivades del decurs del negoci. Amb això s’aconseguiria resoldre dos aspectes detectats durant el programa Reinicia’t: d’una banda, limitar la responsabilitat al patrimoni afecte a l’activitat, i de l’altra que aquest patrimoni sigui públic i tothom qui el vulgui contractar pugui saber el seu nivell de solvència i la seva aposta envers el negoci.

Una altra de les recomanacions fa referència a l’embargament dels bens de la persona empresària. De la mateixa forma que la llei d’Enjudiciament Civil estableix uns límits a l’embargament dels sous, a criteri de les entitats promotores caldria establir un mecanisme similar en relació als beneficis de l’empresa.

Moltes persones acaben iniciant una activitat, treballant pel seu compte, però o bé no s’han donat d’alta a la Seguretat Social o ni tan sols a l’IAE perquè es troben amb un nivell de deutes alt, perquè els ingressos o vendes són molt baixos o perquè no tenen possibilitat d’accés a finançament. Aquest és un dels motius pels qual les entitats impulsores del Reinicia’t, proposen al Govern que estableixi mecanismes que permetin a aquestes persones tornar als circuits de legalitat establerts.

Font: Ara Emprenem

Més de 200 emprenedors participen en el programa formatiu ‘Reinicia’t’

Va néixer el maig destinat a persones que havien tancat el negoci i que cercaven una segona oportunitat. El programa ha atès 211 persones, un 80% dels quals l’ha completat després de rebre un seguiment

Tres de cada deu participants del programa Reinicia’t, torna a emprendre, han creat la seva pròpia empresa. Els impulsors, entre ells la Cecot, fan un balanç positiu un cop ja s’ha acabat. El programa va néixer al maig amb l’objectiu de donar suport a persones que havien hagut de tancar el seu negoci o que tenien poques possibiiitats de mantenir-lo i que ara volien tenir una segona oportunitat.

En aquests mesos, el Reinicia’t ha atès 211 persones, un 80 per cent dels quals l’ha completat després de rebre un seguiment. Un terç dels participants ha inicia’t l’activitat de nou, bé ha creat una altra empresa o s’ha recol·locat. Dos de cada deu usuaris ha estat assessorat per recol·locar-se professionalment i d’aquests, un trenta per cent ho ha aconseguit.

Una de les recomanacions del programa és la creació d’un registre públic on hi consti el patrimoni que la persona emprenedora exposa i afecta al seu negoci. D’aquesta manera només aquest patrimoni estaria afectat per les responsabilitats derivades del propi negoci. També es proposa que els governs estableixin mecanismes perquè les persones que sempre han treballat pel seu compte i no s’hagin donat d’alta de la Seguretat Social puguin fer-ho ara entrant als circuits de la legalitat.

Clausura del programa ‘Reinicia’t’ contra el fracaso empresarial

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat acogerá hoy la clausura del programa ‘Reinicia’t. Torna a emprendre’ contra el fracaso empresarial.

El Departament d’Empresa i Ocupació, la patronal Cecot, la Fundació PIMEC Acció Social, la Confederado de Treballadors Autónoms de Catalunya (UGT) y la Federado de Treballadors
Autónoms Dependents (CCOO) presentarán los resultados del programa.

A lo largo de un año, los técnicos de ‘Reinicia’t’ han prestado asesoramiento y ayuda a más de 200 empresarios y autónomos que han vivido una experiencia empresarial fallida. El programa cuenta con el apoyo del Fondo Social Europeo